TH EN
A A A

รัสเซียยกเลิกการเตรียมแบนเนื้ออียู

28 ธันวาคม 2549   

               รัสเซียตกลงใจเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่จะยังยินยอมให้เนื้อของสหภาพยุโรปเข้ารัสเซียได้หลังจากการกดดันอย่างยาวนานว่าจะห้ามนำเข้าเนื้อจากสหภาพยุโรปเนื่องการรับสมาชิกใหม่ 2 ประเทศตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 เนื่องจากรัสเซียเกรงว่าเนื้อจากบัลกาเรียและโรมาเนียจะมีการปนเปื้อน

               Alexi Gordeyev รัฐมนตรีเกษตร และ Marcos Kyprianou กรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคได้กล่าวย้ำว่าผลผลิตส่งออกจากสหภาพยุโรปจะไม่รวมผลผลิตจากบัลกาเรียและโรมาเนีย

               การประกาศดังกล่าวเป็นผลจากการประชุมในกรุงมอสโคว์ระหว่าง Alexi Gordeyev รัฐมนตรีเกษตร และ Marcos Kyprianou กรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรป และผู้นำของสำนักงานตรวจสอบและสัตว์ศาสตร์ของรัสเซียทั้งนี้รวมมาตรการเพิ่มเติมว่าสมาชิกสหภาพยุโรปยกเว้นบัลกาเรียและโรมาเนียจะส่งออกเนื้อมารัสเซียโดยต้องไม่มีการนำเข้าเนื้อจากประเทศนอกสหภาพยุโรปมาแล้วส่งออกมารัสเซียอีกต่อหนึ่ง Kyprianou กรรมาธิการยุโรปฯ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดและไม่ชะงักงันการค้าระหว่างรัสเซียและสหภาพยุโรป ซึ่งผลที่ออกมานี้เป็นด้านบวกทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภครัสเซียและสหภาพยุโรป

               ต้นเดือนนี้รัสเซียพยายามเจรจาทวิภาคีเพื่อหาข้อสรุปเรื่องเนื้อนี้กับสมาชิกสหภาพยุโรปใหม่เป็นรายประเทศแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่ง Kyprianou กรรมาธิการยุโรปฯกล่าวว่าสหภาพยุโรปไม่ยอมรับการเจรจาเรื่องนี้เป็นรายประเทศเนื่องจากเรื่องเนื้อสัตว์เป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสหภาพยุโรปและไม่อนุญาตให้สมาชิกแต่ละประเทศลงนามความตกลงเดี่ยวๆในเรื่องนี้ได้

The Moscow Time

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?