TH EN
A A A

เกาหลีใต้เลิกเข้มงวดกุ้งไทยสร้างโอกาสขยายตลาดส่งออก

6 มกราคม 2553   
              
กุ้งไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ได้รับการผ่อนผัน ไม่ต้องถูกตรวจเข้ม ซึ่งจะเป็นโอกาสขยายตลาดส่งออกกุ้งไทย ขณะที่กุ้งเวียดนามและคู่แข็งอื่นถูกคุมเข้ม
               
                 นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หน่วยงานด้านอาหาร National Fisheries Product Quality Inspection Service (NFPQIS) ของเกาหลีใต้ ได้ออกประกาศใช้มาตรการตรวจสินค้าอาหารทะเลนำเข้าจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน เกาหลีเหนือ ซาอุดิอาระเบีย โคลัมเบีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2553 ซึ่งไม่มีไทยรวมอยู่ในรายชื่อด้วย ขณะที่ สินค้ากุ้งแช่แข็งจากเวียดนามและจีนซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยยังคงถูกตรวจสอบ เข้มอยู่จึงเป็นโอกาสดีสำหรับการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปตลาดเกาหลีใต้
               
                 สืบเนื่องมาจากเมื่อต้นปี  2552 NFPQIS ของเกาหลีใต้ได้ตรวจพบสารปฏิชีวนะตกค้างในสินค้าประมงที่นำเข้าจากต่างประเทศ จึงได้ออกมาตรการตรวจสอบสินค้าจาก จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาะซีเชลล์ และไทยโดยวิธีสุ่มตรวจสินค้ากุ้งแช่เย็น 20% และกุ้งแช่แข็ง 50% ของปริมาณที่นำเข้า เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2552 จากมาตรการข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งแช่เย็นของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้ากุ้งแช่เย็นจะถูกกักเพื่อตรวจสอบ ทำให้คุณภาพสินค้าลดลง และบางส่วนไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ ประกอบกับค่าเงินของเกาหลีใต้ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนสินค้ากุ้งแช่เย็นจากไทยมีราคาสูง เมื่อเทียบกับราคากุ้งแช่เย็นที่นำเข้าจากประเทศที่ถูกกักเพื่อตรวจสอบ ทำให้การส่งออกกุ้งแช่เย็นของไทยไปตลาดนี้ลดลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบไม่พบสารตกค้างในสินค้ากุ้งจากไทย แต่ยังตรวจพบสารตกค้างในสินค้าจากบางประเทศ
               
                 นอกจากนี้ ไทยยังมีข้อตกลงการค้าเสรี วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา โดยภาษีนำเข้ากุ้งแช่แข็งปริมาณไม่เกิน 5,000 ตัน 0% หากเกินกว่านั้น 13% กุ้งแช่เย็นปริมาณไม่เกิน 300 ตัน ภาษีนำเข้า 0% และหากเกินกว่านั้นจะเก็บ 13%
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?