TH EN
A A A

อียูประกาศกฎระเบียบโรงฆ่าสัตว์ใหม่

5 มกราคม 2553    4822 ครั้ง
                 สหภาพยุโรปประกาศใช้กฎระเบียบโรงฆ่าสัตว์ใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยกำหนดให้ผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ต้องเก็บข้อมูลห่วงโซ่อาหาร (FCI) ของสัตว์ทุกชนิดที่ส่งไปยังโรงชำแหละ และตลาดจำหน่ายปศุสัตว์ โดยระเบียบนี้มีผลบังคับให้กับสุกรและวัวไปแล้ว
 
                 กฎระเบียบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมความปลอดภัยอาหารจากฟาร์มถึงผู้บริโภค (gate-to-plate)  และเน้นไปที่ความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อความปลอดภัยอาหารในระบบห่วงโซ่ของเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ข้อมูลจากฟาร์มจนถึงโรงชำแหละเนื้อสัตว์ในการพิจารณาตรวจสอบเรื่องกระบวนการผลิตและกระบวนการตรวจสอบ
 
                อนึ่ง FCI เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ที่ส่งให้โรงชำแหละ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ เช่น การให้ยารักษาสัตว์
 
ที่มา : Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?