TH EN
A A A

อียูรับรองโรงงานประมงเวียดนามเพิ่ม

5 มกราคม 2553   
 
               
NAFIQAD ของเวียดนามเปิดเผยว่า สหภาพยุโรปได้รับรองโรงงานแปรรูปสินค้าประมงของเวียดนามเพิ่มอีก 30 แห่ง  ซึ่งทำให้จำนวนโรงงานประมงของเวียดนามที่สามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมีทั้ง สิ้น 330 แห่ง
 
ที่มา: INFOFISH

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?