TH EN
A A A

อินเดียประสบปัญหากุ้งส่งออกไปอียู

24 ธันวาคม 2552   
                 อุตสาหกรรมส่งออกกุ้งอินเดียประสบปัญหาหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสหภาพยุโรปเดินทางไปตรวจสอบและพบว่าระบบตรวจติดตามสารตกค้างของอินเดีย
 
                Anwar Hashim  ประธานสมาคมการส่งออกอาหารทะเล (SEAI) กล่าวว่า กุ้งของอินเดียไม่ต่ำกว่า 50% ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป เพราะฉะนั้นหากสหภาพยุโรประงับการนำเข้ากุ้งอินเดีย อาจกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำฟาร์มกุ้งของอินเดีย  นอกจากนั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อราคากุ้ง การเจริญเติบโตของกุ้งและชาวประมงตามชายฝั่งอินเดีย
 
                สำนักงานอาหารและสุขภาพสัตว์สหภาพยุโรป (FVO) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองความปลอดภัยอาหารนำเข้าสู่สหภาพยุโรปและมีอำนาจระงับการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ได้ตรวจสอบโรงงานอาหารทะเลอินเดีย ยังคงพบว่าระบบการตรวจติดตามด้านสารตกค้างยังขาดประสิทธิภาพเหมือนกับผลการตรวจรับรองในปี 2546 และ 2549 ก่อนหน้านี้ได้ ห้ามนำเข้าสินค้าเพราะเจ้าหน้าที่อินเดียไม่สามารถยืนยันในเรื่องดังกล่าวได้ 
 
                Anwar Hashim ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การขาดประสิทธิภาพด้านระบบตรวจติดตามสารตกค้างในกุ้ง อาจกระทบต่อมูลค่าการส่งออกกุ้งอินเดียมากกว่า 150 ล้านรูปี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อินเดียต้องรับรองว่าเครื่องมือในห้องปฏิการทดสอบนั้นได้รับการติดตั้งอย่างครบถ้วน และวัตถุดิบต่างๆ ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนำไปแปรรูป ส่วนฟาร์มกุ้งจะต้องจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อให้อนุญาตส่งออก ในขณะเดียวกัน ผู้นำเข้าอาหารทะเละอินเดียก็ต้องรายงานการใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น Chloramphenicol และ Nitrofuran ด้วย
 
              แม้ว่าสภาตรวจสอบการส่งออกอินเดีย (EIC) ได้รับรองว่ากุ้งในทุกเที่ยวการส่งออกปลอดยาปฏิชีวนะและมีใบรับรองสุขภาพก็ตาม แต่บางประเทศในสหภาพยุโรปยังคงพบยาปฎิชีวนะตกค้าง ทำให้กุ้งอินเดียยังคงถูกปฎิเสธการนำเข้าอยู่บ่อยครั้ง
 
ที่มา : The Fish Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?