TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรรับกฎใหม่ อียูคุมเข้มการตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์

18 ธันวาคม 2552   
               
สำนักงานความปลอดภัยอาหารสหราชอาณาจักร (FSA) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ของสหราชอาณาจักรจะต้องเก็บข้อมูลห่วงโซ่อาหาร (Food Chain Information: FCI) ของโค กระบือ แพะ และแกะ ตามกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมทั้งสัตว์ที่ถูกส่งไปโรงชำแหละโดยตรงและจำหน่ายผ่านตลาดปศุสัตว์ โดยหลังกฎระเบียบบังคับใช้เนื้อวัว แกะ และแพะที่ไม่มีข้อมูล FCI นั้นจะไม่สามารถจำหน่ายสำหรับการบริโภคของมนุษย์
             
               ที่ผ่านมา FSA ได้ผลักดันให้ผู้เลี้ยงสัตว์เก็บข้อมูล FCI โดยมีกฎระเบียบให้เก็บข้อมูลดังกล่าวสำหรับสัตว์ปีกในปี 2549 สุกรในปี 2551 ลูกวัวและม้าในปี 2552  จึงเชื่อว่า กฎระเบียบใหม่ของโค กระบือ แพะ และแกะจะไม่เป็นการเพิ่มภาระและความยุ่งยากให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ 
             
               FCI เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ที่ส่งไปโรงฆ่าสัตว์ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ เช่น ข้อมูลการให้ยาสัตว์ ทั้งนี้ กฎระเบียบใหม่นี้ถือเป็นส่วนสำคัญของการควบคุมความปลอดภัยอาหารตั้งแต่ฟาร์มสู่ช้อนส้อม (farm-to-fork) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไปยังผู้บริโภค โดยเน้นที่ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์ต่อกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคสามารถใช้ตัดสินใจวิธีการขั้นตอนการแปรรูปและการตรวจสอบ
 
ที่มา : Food Production Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?