TH EN
A A A

สถานการณ์การระบาดของเชื้อ A/H1N1 ในฟินแลนด์

8 ธันวาคม 2552   
                เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานด้านสุขอนามัยสัตว์ รายงานสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (A/H1N1) ต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) โดยพบการการระบาดตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552

                 การระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นในฟาร์มที่เมือง Teuva  คาดว่า มีสาเหตุมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีอาการคล้ายเป็นไข้และไปสัมผัสใกล้ชิดสุกร ซึ่งอาจทำให้สุกรติดเชื้อเพราะหลังจากนั้นสุกรก็แสดงอาการเป็นไข้ ทำให้มีสุกรป่วย 150 ตัว และสุกรเนื้อป่วย 800 ตัว โดยสุกรเนื้อแสดงอาการของโรค เช่น เบื่ออาหาร เป็นไข้ และหายใจอ่อน แต่สุกรทั้งหมดได้ฟื้นตัวภายใน 1-2 วัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฟาร์มดังกล่าวต้องเคลื่อนย้ายสุกรเนื้อไปที่ฟาร์มอื่น 2 สัปดาห์ และเคลื่อนย้ายลูกสุกรไปที่ฟาร์มอื่น 4 สัปดาห์ ซึ่งการเคลื่อนย้ายนี้เป็นมาตรการโดยสมัครใจของภาคอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ สุกรได้รับการตรวจโรคจากห้องปฏิบัติการกลางด้านพันธุกรรม เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส ซึ่งสุกรที่ส่งไปที่โรงชำแหละได้ต้องไม่แสดงอาการของโรค

                ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคในฟินแลนด์ได้คลี่คลายแล้วก็ตาม แต่ OIE ได้ความร่วมมือกับสำนักงานด้านสุขอนามัยฟินแลนด์ยังคงใช้มาตรการป้องกันการระบาดต่อไป
 
ที่มา: The Pig Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?