TH EN
A A A

เอกชนอียูฟ้องร้องคณะกรรมาธิการยุโรปต่อศาล

26 พฤศจิกายน 2552   

                 รายงานจาก EU Food Law ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2552 ระบุว่า สมาคมภาคอุตสาหกรรมอาหารยุโรปลงมติ ว่าจ้างทนายความจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Keller & Heckman เพื่อเตรียมฟ้องร้องสำนักงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) และคณะกรรมาธิการยุโรปต่อศาลยุโรป เรื่องประเด็นการพิจารณาการระบุข้อความบนฉลากสำหรับสินค้าอาหารและสุขภาพ เนื่องจากสมาคมฯ ไม่พอใจต่อผลการหารือกับ EFSA โดยเห็นว่า EFSA ตั้งกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไปและไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ทำให้ฉลากสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพของบริษัทใดที่ไม่ผ่านการพิจารณาของ EFSA จะถูกจัดอยู่ในข่ายฉลากที่ชักจูงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด และจะไม่สามารถวางจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป ภายหลังสิ้นสุดปี 2553 เป็นต้นไป

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?