TH EN
A A A

เอกชนมะกันเรียกคืนแคนตาลูปปนเปื้อน Salmonella

25 พฤศจิกายน 2552   
               บริษัท Brawley, CA-based Five Crowns Marketing เรียกคืนแคนตาลูปที่บรรจุภายใต้แบรนด์ Majesty หลังพบเชื้อ Salmonella ปนเปื้อนอยู่ในแคนตาลูปของบริษัทดังกล่าวที่บรรจุเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 โดยเป็นการเรียกคืนอย่างสมัครใจ แม้ว่าจะยังไม่มีการรายงานว่าพบผู้ป่วยจากกรณีดังกล่าวก็ตาม

                บริษัท Five Crowns Marketing ได้ทวนสอบและเรียกคืนสินค้าทั้งหมดที่จำหน่ายและเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2552 โดยได้ขนส่งแคนตาลูปไปยังรัฐ Alabama, California, Illinois, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvania และ Tennessee 

                Salmonella สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงในเด็ก คนที่บกพร่องทางภูมิคุ้มกันและ คนชราได้ และหากผู้ที่ติดเชื้อ Salmonella เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีจะเกิดอาการ มีไข้ ท้องเสีย วิงเวียน อาเจียน และ ปวดท้อง
 
ที่มา : Food Safety News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?