TH EN
A A A

อียูกับ Food safety เนื้อและนมสมาชิกใหม่

22 ธันวาคม 2549   

               กรรมาธิการยุโรปเสนอมาตรการด้านความปลอดภัยด้านอาหารและสุขภาพในโรมาเนียและบัลกาเรียหลังจากทั้ง 2 ประเทศเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ทั้งการกำหนดระยะเปลี่ยนผ่านให้กับอุตสาหกรรมนมและเนื้อในบัลกาเรีย และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับสินค้าจากนอกสหภาพยุโรปที่นำเข้ามายังโรมาเนียและบัลกาเรียก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550

               สำหรับบัลกาเรีย คณะกรรมการห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์สหภาพยุโรปจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและนมไปยังประเทศสมาชิกอื่นของสหภาพยุโรปเฉพาะจากบริษัทิที่ปัจจุบันได้รับการรับรองให้ส่งออกไปสหภาพยุโรปเท่านั้นเนื่องจากในการส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปตรวจประเมินบัลกาเรียเมื่อเร็วๆนี้พบว่าบริษัทนมและเนื้อหลายแห่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปด้านความปลอดภัยด้านอาหาร ดังนั้นจึงให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านแก่บัลกาเรียเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่สหภาพยุโรปให้แก่สมาชิกใหม่ นอกจากนี้ยังให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านแก่บัลกาเรียในการปรับปรุระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์

               ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 และตลอดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านคณะผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรปจะไปตรวจสอบประเมินโรงงานที่ได้มีการปรับปรุงว่าจะสามารถส่งออกไปสมาชิกอื่นของสหภาพยุโรปได้หรือไม่ รวมทั้งจะมีการทบทวนมาตรการและรายชื่อโรงงานเป็นประจำ

               สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปและมีการนำเข้ามาในโรมาเนียและบัลกาเรียก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550 จะสามารถจำหน่ายได้เฉพาะในโรมาเนียและบัลกาเรียเท่านั้น ไม่ให้จำหน่ายไปสมาชิกอื่น สำหรับบริษัทของทั้ง 2 ประเทศที่ได้รับการรับรองให้ส่งออกไปสมาชิกอื่นของสหภาพยุโรปยังไม่ได้รับอนุญาตให้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบนำเข้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อสหภาพยุโรปด้วย ทั้งนี้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านนี้มีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสหภาพยุโรปจะถูกนำออกจากตลาด

Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?