TH EN
A A A

เกาหลีใต้ดันทำฟาร์มปลาทูน่า

18 พฤศจิกายน 2552    4820 ครั้ง
                 กระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมงเกาหลีใต้ (MIFAFF) นำร่องโครงการสนับสนุนการทำฟาร์มปลาทูน่า และต่อต้านการควบคุมการจับปลาดังกล่าว  โดยเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการทำฟาร์มปลาทูน่านอกเกาะเชจู ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงลูกปลาทูน่าได้กว่า 400 ตัว ในกระชัง 3 กระชัง อย่างไรก็ตาม การทำฟาร์มปลาทูน่าจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อปลาทูน่าสามารถออกไข่ได้เป็นจำนวนมาก
                
                นอกเหนือจากนี้ เกาหลีใต้ยังจะสนับสนุนประเทศพันธมิตรใกล้ชายฝั่งในการปกป้องแหล่งปลาทูน่าและพัฒนาโครงการทำประมงของประเทศเหล่านั้น อีกทั้งยังสนใจที่จะร่วมมือกับประเทศเกาะขนาดเล็ก เพราะประเทศเหล่านั้นมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ) ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถจับปลาทูน่าได้ประมาณ 80% ของจำนวนปลาทูน่าประเทศที่สามารถจับปลาทูน่าทั้งหมด
 
                อย่างไรก็ตาม จากจำนวนปลาทูน่าที่ลดลงทั่วโลก ทำให้หลายองค์กรในประเทศต่างๆ ออกมาตรการระงับการจับปลาทูน่าบางสายพันธุ์ เช่น ปลาทูน่าครีบสีน้ำเงิน (Bluefin Tuna) อีกทั้ง คณะกรรมาธิการประมงแปซิฟิคกลางและตะวันตก (WCPFC) ก็ยังต้องการให้ลดโควตาการจับปลาทูน่า Big eye ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยลดโควตาลงปีละ 10%
               
               ทั้งนี้ ปลาทูน่านับเป็นสินค้าส่งออกหลักในประเภทอาหารทะเลของเกาหลีใต้ โดยในปี 2551 เกาหลีใต้มีมูลค่าส่งออกปลาทูน่าคิดเป็น 332 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจับปลาทูน่าได้จำนวน 290,000 ตัน คิดเป็น 42% ของการทำประมงในประเทศทั้งหมด
 
ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?