TH EN
A A A

ออสเตรเลียไฟเขียวเนื้อวัวนำเข้า

30 ตุลาคม 2552    4805 ครั้ง
               
ในปี 2544 ออสเตรเลียได้ระงับการนำเข้าเนื้อวัวทุกชนิดจากประเทศที่พบว่ามีการระบาดของโรควัวบ้า (BSE) ปัจจุบันออสเตรเลียได้ทำการประเมินความเสี่ยงของเนื้อวัวนำเข้าพบว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด ทำให้ออสเตรเลียอนุญาตให้นำเข้าเนื้อวัวจากประเทศที่เคยมีกรณีพบโรควัวบ้า โดยประเทศที่ประสงค์จะส่งออกเนื้อวัวไปยัง ออสเตรเลียจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีระบบการป้องกันการระบาดของโรควัวบ้า ทั้งนี้ การอนุญาตครั้งนี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นไป
 
                    นอกจากนี้ นาย Tony Burke รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรออสเตรเลีย ยืนยันว่า การอนุญาตให้นำเข้าเนื้อวัวนั้น จะไม่กระทบต่อมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย ซึ่งได้ระบุว่าเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์จะต้องปราศจากโรควัวบ้า โดยมาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและจะมีผลบังคับใช้ดังเดิม
 
ที่มา : AP-Food Technology

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?