TH EN
A A A

ชี้แนวโน้มส่งออกกุ้งปี 50 สดใส บ่นบาทแข็งทำกำไรหาย (13/12/49)

13 ธันวาคม 2549    4816 ครั้ง

               นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย กล่าวว่า แนวโน้มปริมาณการส่งออกปี 2550 ขยายตัว 20% เพิ่มขึ้นจากปี 2549 คาดว่าจะมีการส่งออกทั้งปี 340,000 ตัน ด้านราคาคาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน โดยตลาดหลักส่งออกยังเป็น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น

               ทั้งนี้ ภาวะการส่งออกกุ้ง 10 เดือนแรกของปีนี้ปริมาณ 286,536 ตัน เพิ่มขึ้น 25.13% มูลค่า 71,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.86%

               สาเหตุที่ทำให้การส่งออกปี 2550 สดใสส่วนหนึ่งจากปัญหาไข้หวัดนก วัวบ้า ทำใหผู้บริโภคหันมาบริโภคกุ้งมากขึ้น อีกทั้งยังมีตลาดใหม่ที่เป็นคู้ค้าเอฟทีเอ เช่น ออสเตรเลีย กรณีเงินบาทที่แข็งค่ามากส่งผลกระทบต่อการส่งออกอยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลทั้งระบบ หากค่าเงินบาทไม่แข็ง มูลค่าส่งออกจะใกล้เคียง 100,000 ล้านบาทโดยหากเปรียบเทียบกับต้นปีที่ค่าเงินบาทอยู่ประมาณ 41 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้ผุ้เลี้ยงกุ้งได้เพิ่มขึ้นอีก 10-15% หรือเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท

มติชน

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?