TH EN
A A A

บาร์เรนประกาศข้อกำหนดการติดฉลากเนื้อและผลิตภัณฑ์ใหม่

26 ตุลาคม 2552   
               บาร์เรนประกาศร่างข้อกำหนดทางเทคนิค Gulf standard (GSO) เรื่องเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ (Basterma) ภายใต้เงื่อนไขการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ควรปิดผนึกแน่นหนา ป้องกันความชื้น สะอาด แข็งแรง แห้ง และปราศจากกลิ่น
 
               โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดการติดฉลากดังต่อไปนี้
              - ชนิดของเนื้อที่ใช้และคำ (basterma)

         
     - ส่วนประกอบเรื่องลำดับจากน้อยไปหามากไปถึงเครื่องเทศและสารปรุงแต่ง
              -
 วันที่ผลิตและวันหมดอายุ
             
- คำแนะนำในการเก็บรักษา
              
                ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเวียนให้สมาชิก WTO ได้แสดงความคิดเห็นจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 และยังไม่ได้กำหนดวันบังคับใช้
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?