TH EN
A A A

บาร์เรนประกาศร่างการติดฉลากเครื่องดื่มถั่วเหลือง

26 ตุลาคม 2552   
             บาร์เรนได้แจ้งเวียนให้สมาชิก WTO แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดทางเทคนิคใน Gulf standard (GSO) เรื่องเครื่องดื่มจากถั่วเหลือง ภายใต้เงื่อนไข การติดฉลากและบรรจุภัณฑ์จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยกำหนดให้บรรจุภัณฑ์ต้องมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และปิดผนึกแน่นหนา
           
            รายละเอียดข้อกำหนดการติดฉลาก เช่น

            - ชื่อและชนิดของผลิตภัณฑ์ แบบธรรมดาและแบบปรุงแต่งรสชาติ และชนิดของรสชาติ (ถ้ามีการใช้)
            - ข้อแนะนำวิธีการใช้
            - เงื่อนไขในการเก็บรักษา
            - ไม่ใช่คำว่า Milk หรือ Laban ในการติดฉลาก
            - น้ำหนักสุทธิ
            - shelf-life ไม่เกินกว่าเวลาตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

             ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวยังไม่ได้กำหนดวันบังคับใช้
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?