TH EN
A A A

จีนดันกุ้ยหลินเป็นฐานการผลิตผลไม้

26 ตุลาคม 2552    4853 ครั้ง
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จีนเร่งพัฒนาการเกษตรและเร่งการจดทะเบียนรับรองคุณภาพส่งออกผลไม้ของเมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางซี ทำให้กุ้ยหลินกลายเป็นฐานการส่งออกผลไม้ที่สำคัญของมณฑล โดยมีผลผลิตหลักคือ ลูกพลับพระจันทร์ ส้มโอพันธุ์ซาเถียน และ ลูกท้อ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน รัสเซีย และเกาหลีใต้ นอกจากนี้ เมืองกุ้ยหลินยังเร่งพัฒนาการแปรรูปผลไม้เพื่อขยายตลาดส่งออกผลไม้ โดยประเภทของผลไม้ที่จะส่งออกนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ผลไม้ที่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ การคัดเกรด และการบรรจุ ก่อนส่งออกในรูปผลไม้สด 2) ผลไม้ที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป ก่อนส่งออก ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ขณะนี้มีกลุ่มความร่วมมือที่ลงทะเบียนสวนผลไม้เพื่อการส่งออกถึง 234 ราย และมีปริมาณฐานการผลิตผลไม้ 269 ฐาน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 29,166 ไร่ ซึ่งจะสามารถผลิตผลไม้ได้ถึง 210,000 ตันต่อปี ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?