TH EN
A A A

เจรจาเขตการค้าเสรีสหรัฐ-เกาหลีใต้ชะงัก (13/12/49)

13 ธันวาคม 2549   

               ความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯกับเกาหลีใต้เจอทางตันเมื่อเกาหลีใต้ขอพักการเจรจาชั่วคราวใน 2 เรื่องหลัก

               Mr. Kim Jong Chung ฑูตของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีใต้หยุดเจรจาในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐฯ และ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปกป้องสิทธิบัตรยาของสหรัฐ ในขณะที่ Vendy Culture ผู้ช่วยผู้แทนการค้าซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ ระบุว่าการกระทำของเกาหลีใต้ครั้งนี้ ไม่มีเหตุผล และการหยุดเจรจานี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของเกาหลีใต้ที่เสนอมาพร้อมระบุว่า ถ้าเอาก็เอาทั้งหมด ถ้าไม่เอาก็ไม่เอาทั้งหมด ซึ่งสหรัฐฯเห็นว่าไม่มีเหตุผล

               อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสหรัฐฯยังเชื่อว่าทั้งสองประเทศจะสามารถบรรลุข้อตกลงภายในต้นปีหน้า

AP

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?