TH EN
A A A

เวียดนามหวั่นกฎอียูกระทบประมง

16 ตุลาคม 2552   
                 สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม(IUU) และจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2552นี้ ระเบียบนี้กำหนดให้สินค้าอาหารทะเลที่ส่งออกมายังสหภาพยุโรปต้องระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า น่านน้ำที่จับสัตว์น้ำ และชื่อของเรือประมงที่จับสัตว์น้ำ หากไม่ปฎิบัติตามจะไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าอาหารทะเลมาจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป

                 ภาคเอกชนของเวียดนามมีความเห็นต่อกฎระเบียบดังกล่าวว่า เวียดนามคงไม่สามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบIUUได้ เนื่องจากเวียดนามยังไม่มีการกำหนดเขตที่ให้จับสัตว์น้ำ และการแสดงเอกสารแหล่งกำเนิดสินค้ายังติดขัดเรื่องความรู้ความสามารถของชาวประมง และจำนวนเอกสารที่ต้องระบุแหล่งกำเนิดสินค้าจำนวนมาก
 
                ทั้งนี้ Nguyen Thi Thu Sac รองประธานสมาคมผู้ส่งออกและผู้ประกอบการอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) ระบุว่า เจ้าหน้าที่ด้านอาหารทะเลของเวียดนาม ควรเจรจากับตัวแทนของสหภาพยุโรป เพื่อขอให้แก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประมงของเวียดนาม และควรเสนอให้สหภาพยุโรปใช้กฎระเบียบดังกล่าว สำหรับการจับสัตว์น้ำในมหาสมุทรเท่านั้น นอกจากนี้ควรเลื่อนเวลาการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวกับเรือประมงขนาดเล็กก่อน

                อนึ่ง ปัจจุบัน เวียดนามส่งออกอาหารไปสหภาพยุโรปถึง 26% ของปริมาณอาหารทะเลส่งออกจากเวียดนาม
 
 
 
ที่มา : Vietnam Net

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?