TH EN
A A A

นิวซีแลนด์จับมือมาเลเซียร่วมทำการค้าเสรี

14 ตุลาคม 2552   
                Tim Groser รัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ กล่าวว่า นิวซีแลนด์ตกลงทำการค้าเสรี (FTA) กับมาเลเซีย หลังจากเริ่มเจรจาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 โดยมี
เป้าหมายเพื่อกระตุ้นภาคธุรกิจให้สร้างรายได้กว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี ซึ่ง
ก่อนการร่วมลงนามข้อตกลง FTA ในปีนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อตกลงเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ  และ เชื่อว่าการทำการค้าเสรีครั้งนี้จะมีผลประโยชน์มากกว่า กรอบความตกลงการค้าเสรีกับอาเซียนเช่นเดียวกับ ข้อตกลงทางการค้าที่นิวซีแลนด์ ได้ทำร่วมกับ สิงคโปร์ บรูไน ไทย และจีน

                สินค้าหลักที่นิวซีแลนด์ส่งออกไปยังมาเลเซียได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากโคนม และ อาหารชนิดอื่น โดยมาเลเซียได้ส่งออกสินค้า อิเล็กโทรนิกส์ และอุปกรณ์ไปยังนิวซีแลนด์

 
ที่มา : Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?