TH EN
A A A

ร่างกฎหมายใหม่มะกันอาจยกเลิกการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจีน

7 ตุลาคม 2552   

               
เป็นที่คาดการณ์กันว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯอาจให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ การออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโคนม และการยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา


                 ในประเด็นแรก คาดว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะจัดสรรเงินงบประมาณปี 2553 จำนวน 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นเงินงบประมาณช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ชีส และสินค้าผลิตภัณฑ์จากโคนมอื่น เพื่อช่วยเกษตรกรระบายสินค้าจำนวน 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และที่เหลืออีก 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเงินช่วยเหลือโดยตรงแก่เกษตรกรโคนม


                  สำหรับประเด็นของสัตว์ปีกนำเข้าจากจีนนั้น รายงานจาก AgriMarketing ระบุว่า ล่าสุดสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้เห็นชอบให้ USDA อนุญาตนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนแล้ว โดยมีข้อแม้ว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากจีนต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารเทียบเท่ากับสหรัฐฯ

 

ที่มา : The Poultry Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?