TH EN
A A A

Carbon Trust ตั้งเป้าโรงงานอาหารสัตว์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ

7 ตุลาคม 2552    4821 ครั้ง
                 องค์กร Carbon Trust เตรียมให้เงินสนับสนุน 250,000 ปอนด์ แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เพื่อหาทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 
               โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อจัดทำซอฟท์แวร์ในการคำนวณการใช้วัตถุดิบอุปกรณ์   และพลังงานในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยจะเริ่มทดลองในเครื่องอัดขึ้นรูปอาหาร เพราะนับเป็นอุปกรณ์ที่ให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานถึง 40% ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการผลิตอาหารสัตว์
 
               ดร. Mark Williamson ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมของ Carbon Trust กล่าวว่า การให้เงินสนับสนุนในโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม   อีกทั้งใช้เป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อหาแนวทางและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคต
 
               คาดว่า หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จสามารถทำให้โรงงานอาหารสัตว์ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 30%
 
ที่มา : Meatinfo

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?