TH EN
A A A

บาร์เรนออกมาตรการควบคุมการใช้สาร Laban

5 ตุลาคม 2552   

                 บาร์เรนได้ร่างเทคนิคข้อกำหนด Gulf standard เรื่อง Flavored Laban เกี่ยวกับการติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ มาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 1. ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ไม่เป็นอันตราย ป้องกันน้ำและอากาศ ปิดผนึกแน่นหนาและปกป้องผลิตภัณฑ์ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 
 2.  ผลิตภัณฑ์ต้องบรรจุในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนภายนอกได้
   
  ข้อกำหนดรายละเอียดการติดฉลาก
   -   ประเภทของผลิตภัณฑ์ ตามสัดส่วนของไขมัน (ทั้งหมด/ สกัดไขมันออกบางส่วน/ ไขมันต่ำ) 
   -   นมอื่นๆ นอกเหนือจากนมวัวที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือเพียงบางส่วนให้ระบุนมจากสัตว์อื่นๆ ด้วย
   -  ในกรณีที่มีการเติมสารปรุงแต่งรสชาติในผลิตภัณฑ์ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์พร้อม ประเภทสารแต่งรสชาดที่ใช้ และในกรณีที่เติมผลไม้ ซึ่งไม่ได้ใช้สารแต่งรสชาติให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ พร้อมประเภทของผลไม้ด้วย
  -    การแสดงโภชนาการ ให้แสดงเป็นปริมาณต่อ 100 มิลลิลิตร หรือ หนึ่งหน่วยบริโภค รวมถึงพลังงานให้แสดงเป็นแคลอรี่ โปรตีน ไขมัน น้ำตาล โดยมีหน่วยเป็นกรัม ส่วนแคลเซียม และโซเดียม ให้หน่วยเป็นมิลลิกรัม และแสดงปริมาณวิตามินด้วย
  -    ผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงวันหมดอายุ

 

มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?