TH EN
A A A

ระเบียบจีนด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอาหารของจีน

5 ตุลาคม 2552   
               กระทรวงสาธารณสุขของจีนประกาศ ระเบียบด้านการจัดการสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
  •  วัสดุและผลิตภัณฑ์ซึ่งสัมผัสโดยตรงกับอาหารและใช้ในการบรรจุหีบห่ออาหาร
  • ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์สำหรับผลิตและจัดการอาหาร 
  • สารเพิ่มเติมต่างๆ (Additives) ที่เป็นส่วนประกอบของวัสดุและบรรจุภัณฑ์อาหาร
  • สารทำความสะอาด
  • ยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในอาหาร

              
 โดยระเบียบนี้กำหนดขอบเขตของใบอนุญาตว่า ข้อกำหนดสำหรับการนำมาใช้และการยอมรับ  ขั้นตอนการอนุญาตและตีพิมพ์ขั้นตอนการใช้ และส่วนประกอบอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

               
อย่างไรก็ดี การกำหนดระเบียบดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอความคิดเห็นของประเทศคู่ค้า ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2552 และจะมีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2552

 

 
ที่มา :
กลุ่ม SPS มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?