TH EN
A A A

โรงงานไก่ส่งออกจีนบางแห่งไม่มีการตรวจสอบก่อนส่งออก (07/12/49)

7 ธันวาคม 2549   

               กระทรวงตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของจีน ได้ประกาศให้โรงงานแปรรูปสัตว์ปีก 10 แห่งสามารถส่งออกได้โดยไม่ต้อง มีการตรวจสอบก่อนส่งออก เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเน้นเรื่องคุณภาพและประกันว่าผลผลิตจีนจะสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

               โรงงานที่จะได้รับการยกเว้นก่อนส่งออกต้องได้รับการรับรองภายใต้ระบบ HACCP จากกระทรวงตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของจีน และต้องผ่านการตรวจสอบในระดับ 100% ติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 3 ปี โดยการให้สิทธิดังกล่าวจะกินระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ 96% ผลิตภัณฑ์ส่งออกไก่จีนมีตลาดที่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง

Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?