TH EN
A A A

เวียดนามส่งออกผักผลไม้เกินดุลการค้า

14 กันยายน 2552   
                ในช่วงแปดเดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกผักและผลไม้มูลค่า 278 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมูลค่านี้รวมถึงการส่งออกแก้วมังกรแดงไปยังสหรัฐฯเป็นครั้งแรกด้วย ขณะที่มูลค่าการนำเข้าของเวียดนามอยู่ที่ 166 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแม้ว่าการส่งออกผักผลไม้จะเกินดุลการค้า แต่เวียดนามยังคงมีผลไม้มากถึง 90% ที่ขึ้นอยู่กับตลาดภายในประเทศ
 
                Nguyen Minh Chau ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและวิจัยผลไม้เขตตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามจำเป็นต้องวางแผนการเพาะปลูกผลไม้โดยแบ่งพื้นที่เพาะปลูกตามชนิดของผลไม้และมีการศึกษาเรื่องการเพาะปลูกผลไม้เป็นพิเศษเพื่อให้สามารถส่งออกผลไม้ได้ในปริมาณมากขึ้น  นอกจากนี้ เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องร่วมมือกันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพสูง
 
                ทั้งนี้ เวียดนามจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรการอื่นๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก ด้านการระบุแหล่งกำเนิดของผลไม้ การสร้างโรงบรรจุที่มีมาตรฐานสากล และ การปลูกผลไม้ตามมาตรฐาน GAP ของสหภาพยุโรป
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามสามารถผลิตผลไม้ได้ 7 ล้านตันต่อปี โดยผลผลิตอันดับแรก เป็นกล้วย ส้ม ลำไย สับปะรด มะม่วง ลิ้นจี่ แก้วมังกร ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้ส่งอกไปยัง 50 ตลาดทั่วโลก โดยมีจีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่นเป็นตลาดหลัก
สมาพันธ์ผู้ประกอบการด้านผักและผลไม้เวียดนาม คาดการณ์ว่า รายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ในปีนี้น่าจะสูงถึง 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากปีที่แล้ว
 
 
 
 
Nhandan

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?