TH EN
A A A

อียูขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

14 กันยายน 2552   

                 สหภาพยุโรปออกประกาศปรับขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้ยาที่ใช้เป็นสารประกอบของผลิตภัณฑ์อารักขาพืชจำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

1.    difenacoum
2.    didecyldimethylammonium chloride
3.    sulphur
4.    chlorsulfuron
5.    cyromazine
6.    dimethachlor
7.    etofenprox
8.    lufenuron
9.    penconazole
10.  tri-allate
11.  triflusulfuron

                จากเดิมที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้สารประกอบเหล่านี้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สหภาพยุโรปได้ประกาศขยายช่วงระยะเวลาอนุญาตไปจนถึง 31 ธันวาคม 2562

 
 
 
มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?