TH EN
A A A

กำหนดชนิดหรือประเภทของผักและผลไม้ที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก พ.ศ. 2549

16 พฤษภาคม 2549   
               กรมการค้าต่างประเทศ ประกาศเรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทของผักและผลไม้ที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก พ.ศ. 2549 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่นี่

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?