TH EN
A A A

อินโดนีเซียออกกฎระเบียบใหม่ คุมเข้มนำเข้าสินค้าเกษตร

8 กันยายน 2552   
                  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย ได้ออกกฎกระทรวงเกษตรเรื่องการควบคุมความปลอดภัยอาหารจากพืชที่นำเข้าและส่งออก โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกสินค้าพืชผักและผลไม้ของไทยไปยังอินโดนีเซีย เช่น ข้าว ส้ม พริก ข้าวโพด หอมแดง และลำไย เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซีย มีมาตรการควบคุมการนำเข้าที่เข้มงวดมากขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ที่จะส่งออกสินค้าพืชดังกล่าว ต้องตรวจสอบสารพิษตกค้าง สารอะฟลาท็อกซิน โลหะหนัก แคดเมียม และตะกั่ว 
จากการคาดการณ์ ผู้ส่งออกของไทยจะมีปัญหาในขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จากค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าที่จะส่งออก ประมาณ 3,000-5,000 บาท/ตัวอย่าง และยังทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นด้วย
                  อย่างไรก็ดี กรมวิชาการเกษตร ได้ประสานกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ ให้ผู้ประกอบการของไทยทราบ พร้อมให้ตรวจสอบระบบการผลิต สินค้าพืชผักและผลไม้ของไทย ตามแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และโรงคัดบรรจุมาตรฐาน GMP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารให้กับผู้นำเข้า
                  นายวิชา ธิติประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในแต่ละปีไทย ส่งออกสินค้าเกษตรไปยังอินโดนีเซียจำนวนมาก โดยปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวไปอินโดนีเซีย มูลค่ากว่า 2,007.54 ล้านบาท ข้าวโพดประมาณ 1,877.06 ล้านบาท หอมแดงประมาณ 657.39 ล้านบาท ลำไยประมาณ 738.49 ล้านบาท และส้มมีมูลค่าส่งออกรวมกว่า 57.53 ล้านบาท หากอินโดนีเซียไม่ยอมผ่อนปรน หรือไม่รับรองระบบการผลิตของไทย อนาคตอาจทำให้ปริมาณและมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกไปอินโดนีเซียลดลงได้
 
 
 
 
กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?