TH EN
A A A

ไทยดันมะม่วงส่งออก

3 กันยายน 2552   

                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังจัดทำ 5 กลยุทธ์ สำหรับการส่งเสริมการเพาะปลูกมะม่วงแบบยั่งยืนเพื่อการส่งออก โดยจะเริ่มในปี 2553 – 2557 ซึ่งจะจัดเตรียมโซนการเพาะปลูกมะม่วงคุณภาพสูงใน 6 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ สระแก้ว ปราจีนบุรี และชลบุรี

               เนื่องจากปัจจุบันต่างประเทศมีความต้องการมะม่วงในปริมาณสูง แต่การเพาะปลูกมะม่วงในไทยกลับลดลงถึง 5% จากปี 2551 และส่งผลให้ผลผลิตน้อยลงถึง 35% เพราะเกษตรกรหันไปปลูกต้นยางพารา ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯจึงหาทางแก้ไขโดยการสร้างกลยุทธ์ดังกล่าว โดยจะเริ่มจากการจัดประชุมระหว่างเกษตรกรผู้แปรรูปและผู้ส่งออก หลังจากนั้น จะให้มีการลงทะเบียนของเกษตรกร การแบ่งโซนสำหรับเพาะปลูกมะม่วงในแต่ละสายพันธุ์ การปรับปรุงระบบขนส่ง และการพัฒนาระบบเพาะปลูกเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP

                ทั้งนี้กระทรวงเกษตร คาดว่าจากกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้ไทยมีผลผลิตมะม่วงจาก 6 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการถึง 126,000 ตัน ในปี 2557

 

 

Bangkok Post

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?