TH EN
A A A

ไอร์แลนด์เดินหน้าวอนอียูห้ามนำเข้าเนื้อวัวบราซิลทันที

2 กันยายน 2552    4825 ครั้ง
                Padriag Walshe ประธานสมาคมเกษตรกรไอร์แลนด์ (IFA) เขียนข้อความถึงคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปด้านการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค เพื่อเรียกร้องให้ระงับการนำเข้าเนื้อวัวบราซิลชั่วคราว 
 
                จากการตรวจสอบด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ของยุโรป (FVO) พบว่า มีเนื้อบราซิลกว่าครึ่งที่มีมาตรฐานไม่ตรงตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปในเรื่อง การจดทะเบียน การทวนสอบ และการควบคุมการเคลื่อนไหว IFA จึงเห็นว่า สหภาพยุโรปควรระงับนำเข้าเนื้อวัวบราซิลทันที 
 
 
 
 
The Cattle Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?