TH EN
A A A

เตือนผู้ส่งออกรับมือมาเลเซียออกกฎบรรจุภัณฑ์ใหม่

24 สิงหาคม 2552   
                มาเลเซียเข้มผุดระเบียบมาตรฐานเกรดบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าใหม่ แนะผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัว รักษาส่วนแบ่งตลาดส่งออกผักผลไม้สด 2-3 พันล้านบาท หวั่นจีน-ออสเตรเลีย-เกาหลีแย่งชิงตลาด
                นาย วิชา ธิติประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเลเซีย ได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานขนาด เกรด บรรจุภัณฑ์ และฉลากสำหรับสินค้าเกษตร ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน มกราคม 2553 โดยกฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรด้านพืช ได้แก่ ผักสด 73 ชนิด ผลไม้สด 56 ชนิด ไม้ตัดดอก 6 ชนิด ถั่ว 2 ชนิด มะพร้าว เมล็ด กาแฟ และลำต้นอ้อย 

                มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่ใช้หีบห่อสินค้ามาเลเซียได้กำหนดให้ใช้วัสดุที่สะอาด มีความแข็งแรงสามารถป้องกันการกระแทก บรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม/บรรจุภัณฑ์ กรณีนำบรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ใหม่ ต้องลบหรือถอดฉลากเดิมออกก่อน

                ส่วนฉลากสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 11×7 เซนติเมตร ข้อมูลฉลากต้องมีชื่อที่อยู่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ชื่อสามัญสินค้า มาตรฐานเกรด ขนาด ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า และน้ำหนักสุทธิ หากเป็นสินค้านำเข้า ต้องพิมพ์ฉลากเป็นภาษามาเลเซียด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

                นอกจากนี้ ในปี 2553 นี้ หากสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ส่งออกจะถูกแจ้งเตือน แต่หลังจากปี 2554 จะถูกปฏิเสธการนำเข้าทันทีและอาจมีโทษตามกฎหมายมาเลเซีย โดยปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือประมาณ 10,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

                กฎระเบียบฉบับใหม่นี้ กระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกผลไม้และผักสด ซึ่งมีมูลค่าส่งออกรวมปีละ 2,000-3,000 ล้านบาท ทำให้มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น เพราะสินค้าผักผลไม้สดของไทยที่ส่งออกไปมาเลเซีย มีลักษณะคละเกรดและบรรจุในลังพลาสติก กล่องกระดาษ และถุงพลาสติก ขณะที่สินค้านำเข้าจากออสเตรเลีย จีน และเกาหลี ได้มีการคัดเกรดและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่แล้ว

                ผู้ประกอบการที่ส่งออกผักผลไม้สดไปยังมาเลเซีย ประมาณ 200 ราย ต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ โดยเฉพาะ มะม่วง ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ มันสำปะหลัง ที่กำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หากผู้ส่งออกไทยพัฒนามาตรฐานตามเงื่อนไขมาเลเซีย คาดว่า จะส่งออกเพิ่มสูงขึ้นถึง 6,000 ล้านบาทภายในปี 2554

 
 
 
 
กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?