TH EN
A A A

มะกันเสนอการแก้ไขระเบียบนำเข้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้จากจีน

20 สิงหาคม 2552   
                APHIS กำลังเสนอแก้ไขร่างกฎระเบียบ (Docket No. APHIS-2007-0117) เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้จากจีน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เนื่องจากที่ผ่านมาพบความเสี่ยงจากศัตรูพืช โดยปี 2545-2548 APHIS แจ้งเตือนและให้ถอนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้ที่นำเข้าจากประเทศจีนกว่า 300 รายการ จากตลาดสหรัฐฯ และในปี 2548 สหรัฐฯ ได้ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้จากประเทศจีน จนกว่าจะมีผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่แน่นอน
 
                จากข้อมูลล่าสุด APHIS พบว่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้ของจีนมีความปลอดภัย สหรัฐฯจึงอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์อีกครั้ง โดยยังคงปกป้องการนำเข้าศัตรูพืชอยู่
 
 
 
 
 
WTO และ กลุ่ม SPS มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?