TH EN
A A A

แนวโน้มสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในปัจจุบัน

14 สิงหาคม 2552   
                 เนื่องด้วยมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกขยายตัวขึ้นถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะสูงขึ้นถึง 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2553 โดยมูลค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่บริโภคภายในประเทศและส่งออกของไทยในปี 2551 นั้นอยู่ที่ 3,300 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 3,600 ล้านบาท
 
                อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยสามารถขยายตัวได้อีก ดังนั้น จึงได้กำหนดให้มีแผนพัฒนาตลาดดังกล่าวทั้งภายในและต่างประเทศด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักได้แก่
 
                1. การพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการ
                2. ขยายตลาดในประเทศและเชื่อมโยงตลาดสู่การส่งออก
                3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์
                4. ส่งเสริมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าอย่างครบวงจร
 
                ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนั้นยังมีการศึกษาชุมชนเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา และ ออสเตรเลีย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะต่อการประยุกต์ใช้ในไทยมีด้วยกัน 2 แบบ คือ การจัดแหล่งจำหน่ายใกล้ผู้บริโภค ซึ่งจะสามารถใช้ได้กับ กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ สำหรับแบบที่ 2 คือ การเปิดแหล่งจำหน่ายให้ใกล้กับแหล่งผลิต โดยจะใช้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ศึกษา
 
 
 
 
 
ผู้จัดการรายวัน

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?