TH EN
A A A

เล็งเซ็นคอนแทร็กฟาร์มมิ่งป้อนเกษตรบาร์เรน

11 สิงหาคม 2552   
                 ไทย-บาร์เรน ตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารและพลังงาน เล็งตั้งศูนย์กระจายสินค้าในบาห์เรน ปูทางสินค้าเจาะตลาดตะวันออกกลางและประเทศริมอ่าวอาหรับ
 
                เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2552 นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตีได้หารือทวิภาคร่วมกับเชค คอลีฟะห์ บิน ซัลมาน คอลีฟะห์ นายกรัฐมนตรีของบาห์เรน สรุปผลว่า ทั้งสองประเทศตกลงเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน พร้อมข้อตกลงจะสร้างศูนย์กระจายสินค้าไทยหรือคลังสินค้าเกษตรที่บาห์เรนเพื่อสนองความต้องการของบาห์เรนด้านสร้างความมั่นคงอาหาร เช่น ข้าว ข้าวโพด อาหารฮาลาล ขณะที่ไทยเองมีความต้องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
 
                 ทั้งนี้ บาห์เรนหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตร เช่น เรื่องข้าว ซึ่ง ไทยระบุว่า ไม่ขัดข้องแต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยซึ่งความร่วมมือน่าจะเป็นลักษณะการทำคอนแทร็กฟาร์มมิ่ง หรือการร่วมทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  สำหรับเรื่องศูนย์กระจายสินค้าไทยนั้น จะพิจารณาสินค้าที่บาร์เรนมีความต้องการและไทยสามารถตอบสนองได้ แล้วค่อยมาพิจารณารูปแบบการจัดตั้งดังกล่าว    
 
                ทั้งนี้ ปัจจุบันบาห์เรนมีความต้องการสั่งซื้อสินค้าไทยหลายรายการ ทั้งกุ้ง ไก่ สินค้าเกษตร และวัตถุดิบก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ รวมทั้งตกลงที่จะร่วมมือกิจการธนาคารผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วย
ปัจจุบัน ไทยส่งออกไปบาห์เรนเฉลี่ยปีละ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?