TH EN
A A A

ไอร์แลนด์เสนอให้อียูห้ามนำเข้าเนื้อวัวบราซิล

6 สิงหาคม 2552   
                เกษตรกรไอร์แลนด์โจมตีเนื้อวัวบราซิลว่าไม่ได้มาตรฐานสหภาพยุโรป เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปห้ามนำเข้าเนื้อวัวบราซิล

                Padraig Walshe ประธานสมาคมเกษตรกรไอร์แลนด์ (IFA) กล่าวว่า จากการรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป (FVO) ครั้งล่าสุด พบว่า ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวบราซิลไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรปที่กำหนดไว้อีกครั้งในหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่ การจดทะเบียน การตรวจสอบย้อนกลับ และ การควบคุมการขนย้าย ซึ่งFVOยังพบว่าบราซิลไม่ได้เตรียมดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานของตนตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

                นอกจากนี้ วารสารของสมาคม ปี 2550 พบว่า ฟาร์มเนื้อวัวบราซิล ไม่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ไม่มีการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย และมีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวเช่นกัน

                ในรายงานของ FVO ระบุว่าฟาร์มที่ผ่านการรับรองจากสหภาพยุโรปจำนวนครึ่งหนึ่ง ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป เช่น การติด Tag และ มีฟาร์มแห่งหนึ่งทำเอกสารควบคุมการเคลื่อนย้ายย้อนกลับไป 7 เดือน

                ดังนั้น Padraig Walshe จึงเห็นว่าการนำเข้าเนื้อวัวบราซิลที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหภาพยุโรป นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก เนื่องจากอาจจะเป็นการเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรค ปากและเท้าเปื่อยในสหภาพยุโรป จึงเห็นว่าคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปควรระงับการนำเข้าเนื้อวัวบราซิล
 
 
 
 
The Meat Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?