TH EN
A A A

การรับรองการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ใหม่ของเกาหลีใต้

29 กรกฎาคม 2552    4908 ครั้ง
               กระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมง (MIFAFF) ของเกาหลีใต้ จัดทำระบบหนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ใหม่ (Certification System on Organically Processed Food) โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
 
                เกาหลีใต้จะอนุญาตให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน Korea Food Research Institute (KFRI) หรือ Doalnara Certified Organic Korea LLC (DCOK) เท่านั้น ที่สามารถติดโลโก้ “Organic/Bio/Eco” บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้
 
                ขั้นตอนการยื่นขอการรับรอง หลังยื่นเอกสารต่อหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง โดยยื่นผ่านหน่วยงานแห่งใดแห่งหนึ่ง MIFAFF จะส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวงแหล่งผลิต ซึ่งระยะเวลาขั้นตอนการขอใบรับรอง หากเป็น Agency ใช้เวลาไม่เกิน 60 วัน กรณีผู้ส่งออกยื่นเองใช้เวลาตรวจสอบภายใน 90 วัน
 
 
 
 
มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?