TH EN
A A A

จีนเข้มผลไม้ผ่าน R9 ผิดกฎโละทิ้ง

20 กรกฎาคม 2552   
            ปัจจุบันผู้ส่งออกของไทยสามารถใช้เส้นทางสาย R9 จากไทย-ลาว-เวียดนาม เข้าสู่ด่านผิงเสียงของจีนส่งออกสินค้าผลไม้ไปจีนได้ แต่ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการที่กำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับจีนว่า ระบบควบคุมการขนส่งสินค้าของไทยผ่านประเทศที่ 3 ไม่มีการปลอมปนผลไม้จากประเทศอื่น และไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพืชและศัตรูพืชระหว่างการขนส่ง โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งยกร่างประกาศเรื่องการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับผลไม้ไทยที่ส่งออกผ่านประเทศที่ 3 เข้าสู่จีน
 
           ทั้งนี้ ระหว่างลำเลียงสินค้าตามเส้นทาง R9 จะไม่มีการเปิดตู้สินค้าตรวจสอบ เนื่องจากไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภาคแม่น้ำโขง (GMS CBTA) ซึ่งเป็นข้อตกลงของไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีน ที่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าสามารถวิ่งข้ามแดนของกันและกันสู่ประเทศปลายทาง โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายและตรวจสอบสินค้า
 
 
 
 
ที่มา : แนวหน้า

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?