TH EN
A A A

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล UK

16 กรกฎาคม 2552    4830 ครั้ง
          องค์กร Seafish ของสหราชอาณาจักร ได้จัดทำแบบสำรวจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของสหราชอาณาจักร โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2546 และ 2551 ซึ่งทำให้เห็นว่า สถานการณ์ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มลดลงถึง 20%
 
            นอกจากนี้ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประมงสหราชอาณาจักรยังพบกับวิกฤติการขาดแคลนวัตถุดิบ จากการลดลงของอุปทานสัตว์น้ำ ส่งผลให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลมีกำไรลดลง เนื่องจากราคาของวัตถุดิบที่สูงขึ้น และทำให้การนำเข้าอาหารทะเลจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 15% ในปี 2546 เป็น 58% ในปี 2551 อย่างไรก็ตาม การที่สหราชอาณาจักรต้องนำเข้าวัตถุดิบในปริมาณมาก กลับทำให้ตลาดอาหารทะเลมีความเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งสหราชอาณาจักรส่งออกสินค้าอาหารทะเลไปยังสหภาพยุโรปถึง 32% จากยอดขายทั้งหมด
 
 
 
 
 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?