TH EN
A A A

รายงานเชื้อ E. coli ของสหราชอาณาจักร

16 กรกฎาคม 2552    4839 ครั้ง
            หน่วยงานมาตรฐานอาหาร (FSA) ของสหราชอาณาจักร จัดพิมพ์รายงานเรื่องการระบาดของเชื้อ E. coli ที่เวลส์เมื่อปี 2548

            
รายงานดังกล่าวระบุถึงการปรับปรุงด้านสุขอนามัยของธุรกิจอาหารเพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดย FSA ตั้งใจที่จะปรับปรุงกฎหมายด้านสุขอนามัยอาหารภายในระยะเวลา 5 ปี และลดอัตราการป่วยจากอาหารเป็นพิษ

 

 

FSA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?