TH EN
A A A

มะกันเร่งยกระดับระบบความปลอดภัยอาหาร

16 กรกฎาคม 2552    4814 ครั้ง
            กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) และศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯ (HHS) จับมือร่วมพัฒนาระบบความปลอดภัยอาหาร ตามคำแนะนำของประธานาธิบดีโอบามา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ การมุ่งเน้นที่การป้องกัน การเพิ่มความเข้มงวดและการดำเนินการตามระบบเฝ้าระวัง การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาให้กลับสู่สถานการณ์ปกติ
 
            ทั้งนี้ กุญแจสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยด้านสุขภาพและอุปทานอาหาร มีสาระสำคัญดังนี้
การพัฒนามาตรฐานด้านการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลา  (Salmonella) โดย USDA และ HHS จะพัฒนามาตรฐานให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ไข่และไก่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 
การป้องกันและรับมือจากอันตรายของเชื้อ E. coli ซึ่ง USDA กำลังเพิ่มข้อกำหนดด้านโรงงานหรืออุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตเนื้อวัว ส่วนทางด้าน FDA ก็กำลังพัฒนาแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ E. coli ในผักใบเขียว เมลอน และมะเขือเทศ
การสร้างระบบการตรวจสอบย้อนหลังและการรับมือใหม่ตามแนวทางของประธานาธิบดีโอบามา ประกอบไปด้วยการจัดทำคู่มือประกอบการทางอุตสาหกรรมที่ชัดเจนมากขึ้น การพัฒนาระบบการสั่งให้เป็นแบบเดียวกัน และการปรับปรุงเทคโนโลยีในการส่งข้อมูลข่าวสารด้านระบบเตือนภัยอาหารสู่ผู้บริโภค
           
            การวางแผนเพิ่มความเข้มงวดและหน้าที่ของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอาหารให้ชัดเจน และการเฝ้าติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยอาหาร

 
 
 
 
USDA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?