TH EN
A A A

ปลา Catfish เวียดนามผ่านมาตรฐาน

14 กรกฎาคม 2552   
           หน่วยงานของเนเธอร์แลนด์ยืนยันว่า Catfish ของเวียดนาม (ปลา Tra และ ปลา Basa) นั้น ผ่านมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหาร ในงานสัมมนาการร่วมมือกันระหว่างเวียดนามและเนเธอร์แลนด์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา
 
            กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามได้รายงานผลของการผลิต คุณภาพ และผลผลิตอาหารทะเลเวียดนามตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2551 โดยพื้นที่การเพาะเลี้ยงปลา Catfish เพิ่มขึ้น 6,100 เฮกตาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตมาจากบริเวณปากแม่น้ำโขง และผลผลิตเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านตัน ทั้งนี้ ปลา Catfish ได้ผ่านมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหารตั้งแต่ปี 2548
 
            ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามจะจับตาดูการจัดการในเรื่องการเพาะเลี้ยงและการผลิตปลา Catfish อย่างใกล้ชิด เพื่อคงราคาในตลาดและรักษามาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหาร
 
 
 
 
Saigon Daily News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?