TH EN
A A A

สหภาพยุโรปแก้ไขค่า MRLs ของยารักษาโรคสัตว์

2 กรกฎาคม 2552   
           ตามที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้แจ้งให้ทราบว่า สหภาพยุโรปแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดค่าตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยารักษาโรคสัตว์ในอาหารมนุษย์ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ โดยกำหนดค่า MRLs ของยารักษาสัตว์ในกลุ่มยาป้องกันพยาธิ “Monepantel” ไว้ที่ระดับ 700-7,000 μg/kg ในอวัยวะของสัตว์ประเภทแกะและแพะ ในส่วนกล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ และไต
 
            ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:144:0017:0019:EN:PDF
 
 
 
 
มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?