TH EN
A A A

ญี่ปุ่นระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากสเปน

2 กรกฎาคม 2552    4815 ครั้ง
            กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น ประกาศระงับการนำเข้าเนื้อไก่และเนื้อสัตว์ปีกชนิดอื่นๆจากสเปน เนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสเปน
 
              ทั้งนี้ การระงับการนำเข้าครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งสองประเทศ เนื่องจากสเปนส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังญี่ปุ่นเพียง 11 ตันในปีที่ผ่านมา
 
 
 
 
 
Meat Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?