TH EN
A A A

มกอช. เตือนผู้ประกอบการระวังการใช้แป้งญี่ปุ่นผสมในอาหาร

30 มิถุนายน 2552   
 
            ออสเตรเลียตรวจพบสารต้องห้ามในสินค้าไทย 2 รายการ ได้แก่ เยลลี่มะขามรสบ้วย และเยลลี่ผลไม้รสสตอเบอร์รี่และองุ่น จากผู้ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีผลทำให้สินค้า 2 รายการนี้ จะถูกตรวจสอบที่ด่านนำเข้า โดย AQIS จนกว่าจะปลอดสารดังกล่าวในสินค้านำเข้า 5 ครั้งติดต่อกัน  สารต้องห้ามที่ตรวจพบ ได้แก่ แป้งญี่ปุ่น Konjac Flour ซึ่งกฎหมายออสเตรเลียไม่อนุญาตให้ใช้
 
 
 
 
ที่มา : มกอช

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?