TH EN
A A A

สก็อตแลนด์เตรียมตั้งนโยบายด้านอาหารและเครื่องดื่ม

30 มิถุนายน 2552   

        สก็อตแลนด์เตรียมตั้งนโยบายด้านอาหารและเครื่องดื่ม “Recipe for Success” ซึ่งเน้นด้านความปลอดภัยอาหารและการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยหน่วยงานของสก็อตแลนด์ได้รับการสนับสนุนการพัฒนานโยบายนี้อย่างเต็มที่ และเตรียมร่วมมือกับรัฐบาลสก็อตแลนด์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

 
นโยบายด้านอาหารและเครื่องดื่มมีการกล่าวถึงเรื่องดังต่อไปนี้

  • ความ สำเร็จที่สก็อตแลนด์สามารถลดปริมาณการบริโภคเกลือโดยให้ผู้ผลิตปรับปรุงสูตร และพัฒนาด้านการระบุข้อมูลบนฉลากใหม่ และการลดปริมาณการบริโภคไขมัน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตเนื้อวัวที่มีไขมันน้อย
  • การสร้างขอบเขตงานเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาด้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆได้
  • การ ร่างนโยบายที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพและความยั่งยืนของขอบเขตงาน และการกำหนดหน้าที่ที่สำคัญของหน่วยงานที่ประสานงานระหว่างผู้ผลิตและผู้ บริโภค 
  • การศึกษาถึงวิธีการที่หน่วยงานสามารถสร้างนโยบายใหม่ โดยศึกษาจากผู้บริโภคเป็นหลัก

              ทั้งนี้ หน่วยงานมาตรฐานอาหาร (FSA) ของสหราชอาณาจักร จะร่วมสนับสนุนนโยบายทางด้านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการของสก็อตแลนด์อย่าง เต็มที่

 

 

ที่มา : FSA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?