TH EN
A A A

มะกันวอนผู้บริโภคใส่ใจสาร Arsenic

30 มิถุนายน 2552   
 
              หนังสือพิมพ์ The Washington Post ระบุว่า ประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐฯไม่คำนึงถึงเรื่องการบริโภคเนื้อไก่ที่มีสาร Roxarsone ปนเปื้อน ซึ่งผู้เลี้ยงไก่ส่วนใหญ่จะใส่สารชนิดนี้ผสมในอาหารสัตว์เพื่อป้องกันพยาธิ และเร่งการเจริญเติบโตของไก่
 
                สาร Rexarsone เป็นสารประกอบ Arsenic ซึ่งทำให้เนื้อไก่สดมีสีชมพูน่ารับประทาน อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวมีผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่ม A ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และทำให้ความสามารถในการทำงานของสมองลดลง
 
                ในปี 2542 สารอนินทรีย์ Arsenic ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่อนุญาตให้มีในอาหารและน้ำที่มนุษย์บริโภค และสหภาพยุโรปประกาศว่าการใช้สาร Arsenic ในอาหารสัตว์นั้นเป็นการทำผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลปี 2549 พบว่า 70% ของผู้เลี้ยงไก่สหรัฐฯ จำนวนกว่า 9 พันล้านรายยังคงใช้สาร Roxarsone อยู่
 
 
 
 
ที่มา : The Washington Post
    

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?