TH EN
A A A

มะกันไฟเขียวกฎหมายเพิ่มความปลอดภัยอาหาร

29 มิถุนายน 2552   

             คณะกรรมการพลังงานและพาณิชย์ของสหรัฐฯอนุมัติกฎหมายการเพิ่มความปลอดภัยอาหารปี 2552 (Food Safety Enhancement Act of 2009) ที่เสนอโดยประธาน Waxman และ Emeritus Dingell ซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายนี้ คือ การเพิ่มอำนาจให้ FDA ในการเรียกคืนสินค้าและการดูแลโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหาร โดยกฎหมายนี้จะสร้างความใส่ใจเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ในการดูแลควบคุมของ FDA มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ส่วนประกอบต่างๆในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก

 

              นอกจากนี้ สถาบันเนื้อวัวของสหรัฐฯ (AMI) ยังทำงานร่วมกับคณะกรรมการพลังงานและพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพื่อให้ยกเลิกการให้ระบุถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีการปรับสภาพอากาศภายใน (Modified Atmosphere Packing) ซึ่งเป็นการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบไปด้วยการจัดตั้งมาตรการการควบคุมเชิงป้องกัน การบังคับการติดฉลากแหล่งกำเนิด การตรวจสอบย้อนกลับ การเก็บค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน และการใช้สาร BPA

 

                ทั้งนี้ ขณะนี้ยังไม่กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการพิจาณากฎหมายฉบับนี้ แต่กฎหมายนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯต่อไป

 

World poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?