TH EN
A A A

อินเดียยื่น WTO สหรัฐฯ กีดกันนำเข้ากุ้ง

14 พฤศจิกายน 2549   
               Mr. Pavin Kapur เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้แทนอินเดียประจำองค์การการค้าโลกยืนยันว่า อินเดียเตรียมยื่นคำร้องต่อ WTO ให้ไต่สวนกรณีสหรัฐฯใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด หรือ AD กำหนดให้ผู้ส่งออกกุ้งแช่แข็งอินเดียต้องซื้อตราสารหนี้ล่วงหน้าเป็นมูลค่าเท่ากับภาษีนำเข้าเป็นระยะเวลา 1 ปีก่อนที่จะอนุญาตนำเข้ากุ้งได้ โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป้นการกีดกันทางการค้าและไม่เป็นธรรม ก่อนหน้านี้สหรัฐฯใช้สิทธิยับยั้งการร้องเรียนครั้งแรกของอินเดียตามกฎของ WTO ทำให้อินเดียเตรียมยื่นคำร้องซ้ำอีกซึ่งจะทำให้ WTO ต้องไต่สวนโดยอัตโนมัติ สำหรับไทยและเอกวาดอร์นั้นได้ยื่นคำร้องซ้ำไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่งการพิจารณาของคณะกรรมการที่ WTO ตั้งขึ้น ประเทศอื่นที่สหรัฐฯใช้มาตรการ AD กับกุ้งได้แก่ บราซิล จีน เวียดนาม

AP

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?