TH EN
A A A

แนวนโยบายคุณภาพสินค้าอาหารในอียู

9 มิถุนายน 2552    4812 ครั้ง

                   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมาธิการยุโรปออกรายงานเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้าเกษตร และจัดทำเป็นเอกสารแนวนโยบายก่อนจัดทำร่างกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าอาหารในสหภาพยุโรป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

คุณภาพสินค้าอาหารในสหภาพยุโรป
                • มาตรการเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าอาหารของสหภาพยุโรปปัจจุบันสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ แบบที่ได้รับใบรับรอง (Certification Type) ซึ่งใช้กับการรับรองคุณภาพสินค้าอาหารที่มีความซับซ้อน และ แบบที่ได้รับตราฉลาก (Labeling Type) ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะของสินค้า นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยุโรปจะกำหนดคู่มือในการพัฒนาคุณภาพสินค้าแบบที่ได้รับใบรับรองและสำหรับแบบที่ได้รับตราฉลากจะมีการกำหนดมาตรฐานด้านการตลาด 
                    • วัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงแนวทางระบบคุณภาพสินค้าอาหารสหภาพยุโรป ได้แก่  การปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเกษตรกร ผู้ซื้อ-ค้าปลีก และผู้บริโภค ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าอย่างถูกต้อง, การระบุคุณภาพสินค้าอาหารต้องมีความสอดคล้องกัน, และลดความซับซ้อน โดยให้เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคสามารถใช้และเข้าใจความแตกต่างของการติดฉลากระบุคุณภาพสินค้าหรือการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารแบบต่างๆ ได้

การเตรียมปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับสัญลักษณ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication -GI) สำหรับสินค้าไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
                   • การปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับ GI  ให้ง่ายขึ้น เช่น การรวมกฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียน GI สำหรับสินค้าไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเข้าไว้ในโครงสร้างเดียวกัน การเตรียมคู่มือเกี่ยวกับการใช้ GI ในการประชาสัมพันธ์บนฉลากสินค้า และอาจพิจารณายกเลิกการรับรองคุณภาพสินค้าแบบ “Traditional Specialities Guaranteed” (การจดทะเบียนสินค้าที่ผลิตโดยวิธีที่สืบทอดตามประเพณีและความชำนาญพิเศษ) โดยใช้แนวทางอื่นแทน                      

ด้านการวางแผนพัฒนาเครื่องหมายของสหภาพยุโรปสำหรับใช้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์
                   • สืบเนื่องจากที่มีปัญหาการแบ่งแยกตลาดในระดับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปจึงวางแผนจะพัฒนา เครื่องหมาย (Logo) ของสหภาพยุโรปซึ่งจะบังคับใช้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกชนิดตั้งแต่ปี 2010 และพยายามจัดทำความตกลงยอมรับร่วมมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์กับประเทศนอกสหภาพยุโรปและร่วมจัดทำคู่มือสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ในกรอบ Codex Alimentarius


การเตรียมจัดทำเอกสารแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าของเอกชนเพื่อลดความสับสนสำหรับผู้บริโภค
                     • การรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าของเอกชนและระดับประเทศ จะไม่มีการออก
กฎระเบียบสำหรับเรื่องนี้ แต่จะออกแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice Guidelines) เพื่อลดความสับสนสำหรับผู้บริโภค และศึกษาแนวทางในการจัดตั้งองค์กรกำหนดมาตรฐานสินค้าอาหารในรูปแบบเดียวกันและการรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมโดยสมัครใจ  

                    นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำแนวทางสำหรับการติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์ การขยายการติดฉลาก Eco label ให้กับอาหารและอาหารสัตว์ รวมทั้งการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
           
                    ทั้งนี้ รัฐมนตรีเกษตรสหภาพยุโรปจะพิจารณาแนวนโยบายนี้ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2552 ก่อนที่คณะกรรมาธิการยุโรปจะใช้สาระสำคัญในเอกสารนี้เพื่อจัดทำร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปต่อไป การเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนวนโยบายนี้จึงเป็นที่น่าติดตาม เนื่องจากจะมีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปในอนาคตด้วย  

     

ที่มา : คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?