TH EN
A A A

อียูออกข้อกำหนดเฉพาะสำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภท Active และ Intelligent

9 มิถุนายน 2552    4830 ครั้ง

              

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศกฎระเบียบว่าด้วยวัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภท Active และ Intelligent ที่สัมผัสกับอาหาร โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

               วัตถุประสงค์ของกฎระเบียบใหม่นี้ คือ การออกข้อบังคับเฉพาะและการจัดทำบัญชีรายชื่อสารประกอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภท Active และ Intelligent ที่สัมผัสกับอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกันทั่วทั้ง 27 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เพื่อปกป้องความเสี่ยงทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีของบรรจุภัณฑ์หีบห่ออาหาร มิให้มีปฏิกิริยากับอาหารและหลีกเลี่ยงมิให้มีการส่งผ่านของสารต่างๆไปยังอาหาร และควบคุมการใช้วัสดุบรรจุที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส

               ขั้นตอนการอนุญาตขอขึ้นบัญชีรายชื่อสารประกอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภท Active และ Intelligent ที่สัมผัสกับอาหาร ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) โดยสารดังกล่าวจะต้องมีความปลอดภัยตามคุณลักษณะที่กำหนด ทั้งนี้ การยื่นคำร้องดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 18 เดือนหลังจากที่สหภาพยุโรปได้ออกคู่มือการประเมินความปลอดภัยของสารที่ใช้ในการทำวัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภท Active และ Intelligent ซึ่งคาดว่าคู่มือจะออกภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2552

               องค์ประกอบในบัญชีที่ตกลงใช้ร่วมกัน (Community List) จะมีการระบุ ชื่อของสาร หน้าที่ของสาร และเลขที่อ้างอิง ซึ่งในบางกรณีจำเป็นต้องระบุเงื่อนไขการใช้สารหรือส่วนประกอบ ข้อจำกัด และ/หรือเงื่อนไขเฉพาะในการใช้สารนั้นๆ เงื่อนไขการใช้วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารหรือส่วนประกอบของสารดังกล่าว  

               การติดฉลากวัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภท Active และ Intelligent  ต้องระบุคำว่า ห้ามรับประทาน “DO NOT EAT” และตีพิมพ์สัญลักษณ์ห้ามรับประทาน ในทุกกรณีที่สามารถกระทำได้

              
ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารแล้ว จึงมีผลตามกฎหมายประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2552

           

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?